ACİL DURUM EYLEM PLANI

Acil durum, İş yerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilk yardım veya tahliye gerektiren olayları,

Acil durum planı ise iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

İş yerinde meydana gelebilecek acil durumlar;

• Risk değerlendirmesi sonuçları,

• Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali,

• İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar,
Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali,

• Sabotaj ihtimali gibi durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanır.

İş veren; iş yeri tehlike sınıfına göre
Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 30 çalışana,
Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 40 çalışana
Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde – 50 çalışana kadar;

• Arama, kurtarma ve tahliye,

• Yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. 

İs Güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin değerlendirmeleri sonucunda acil durum eylem planı;

• İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

• Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

• Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

• Belirlenen acil durumlar.

• Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.


•Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.


Aşağıdaki unsurları içeren iş yerini veya iş yerinin bölümlerini gösteren kroki:

• Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dahil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler.

• İlk yardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

• Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı.

• Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri.

• İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında iş yeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

Maddelerince yazılı hale getirilir.

Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için iş yerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır.

Yapılmış olan acil durum eylem planı; tehlike sınıfına göre;
Çok tehlikeli – 2 yılda
Tehlikeli – 4 yılda
Az tehlikeli – 6 yılda bir yenilenir.

İş yerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.