RİSK ANALİZİ

Risk değerlendirmesi, İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Tehlikelere ilişkin Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre;
Çok tehlikeli – 2 yılda
Tehlikeli – 4 yılda
Az tehlikeli – 6 yılda bir yenilenir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

• İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

• İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

• Üretim yönteminde değişiklikler olması.

• İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

• Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

• Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

• İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin değerlendirmeleri sonucunda risk analizi;

• İş yerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

• Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.

• Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi.

• Risk değerlendirmesi iş yerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı.

• Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler.

• Tespit edilen riskler.

• Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler.

• Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları.

• Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.

Maddelerince yazılı hale getirilir.